Общи условия

Интернет магазин only4phone.com, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна

и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин only4phone.com, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият текст регламентира Общите условия съгласно, които ТЪРГОВЕЦЪТ, предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си възможност за закупуване на стоки и услуги посредством Интернет магазина си only4phone.com. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. Със зареждане на only4phone.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането й.

2. След натискане на бутона "Потвърждение на поръчката", ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителската им кошница. Това действие има правно обвързваща сила, тъй като при изпращане на поръчка и получаване на обратно потвърждение чрез e-mail се счита, че между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ е сключен Договор за покупко-продажба от разстояние.

3. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни и/или налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 3 (три) работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез известяване на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или телефонен номер. 

4. Общите условия, договорните отношения, както и всякакъв друг вид комуникация между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ са на български език.

5. Плащанията се извършват в български левове.

6. На страниците на only4phone.com ТЪРГОВЕЦЪТ публикува:

• описание на основните характеристики и изображение на всяка предлагана стока;

• крайната продажната цена, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, не включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

• информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;. всякакъв друг вид информация предвидена от закона.

II. ЗАПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

7. Всички цени на стоките и услугите, описани на only4phone.com, са крайни, в български левове, но не включват разходите за куриерски услуги (разходите за доставка). 

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Също така ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в настоящите Общи условия, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ препотвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка и всички допълнителните разходи по доставка, които евентуално биха били породени от това му действие.

11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка във възможно най-кратък срок от получаването й.

12. Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез наложен платеж при доставяне на поръчката. За повече информация вижте в раздел Доставка.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

• да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и e-mail адрес за кореспонденция;

• да плати цената на заявената от него стока по реда посочен в настоящите Общи условия;

• да заплати разходите по доставката по реда посочен в настоящите Общи условия;

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

• да не подава фиктивни или невалидни заявки, или друга невярна информация;

• да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват интернет магазина;

• да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

• да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

• да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

• да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

• да не публикува коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на ТЪРГОВЕЦА или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България.

14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

• да разглежда и да поръчва обявените стоки посредством интернет магазина на only4phone.com;

• да се информира за състоянието на своята поръчка;

• да получи стоката в уговорения срок, но не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ТЪРГОВЕЦА;

• да откаже да получи заявената от него стока:

     - aко при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

     - aко при получаване, стоката явно не съответства на заявената такава и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

     - при спазване на разпоредбите заложени в Закона за защита на потребителите.

• да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина. По време на този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получените от ТЪРГОВЕЦА стоки, тяхното качество и безопасност.

• да предяви рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при експлоатацията са открити несъответствия с направената поръчка. В този случай потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената при условия и по реда на Закона за защита на потребителите;

• по всяко време да направи запитване кои негови данни са запаметени при ТЪРГОВЕЦА, както и да поиска чрез e-mail изтриване на същите.

15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговото потребителско име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

16. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава:

• да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, след получаване на плащането от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или негов представител по смисъла на точка 9 от настоящите Общи условия;

• да достави в срок заявената за покупка стока;

• да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

• да полага нужните усилия за изпълнение на своите задължения по настоящите Общи условия;

• да полага грижа информацията в магазина да се поддържа възможно най-вярна и актуална.

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право:

• но не и задължението, да запазва информация, намираща се на сървъра на only4phone.com;

• по всяко време, без уведомяване до ПОТРЕБИТЕЛЯ, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с нормалното ползване на сайта, като ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез only4phone.com;

 да потърси потвърждение по телефона на всяка поръчка, направена от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

• да откаже да изпълни поръчка, направена през only4phone.com, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по точка 13, както и в случаите по точка 3 от настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да уведомява клиента за това на предоставените телефон за връзка и/или e-mail;

• да цензурира коментари и мнения, публикувани на only4phone.com в нарушение на правилата по точка 13, параграф 13 от настоящите Общи условия, като също така има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за авторите на подобни коментари или мнения.

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност:

• за непредоставяне на достъп до интернет магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и/или не е бил длъжен да предвиди - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА;

• и не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

• за повреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина електронни препратки;

• за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на горе упоменатите интернет препратки, както и не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

• за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на only4phone.com;

• няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги.

V. СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

19. Освен ако в тези Общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на only4phone.com, е собственост на ТЪРГОВЕЦА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от only4phone.com само и единствено за своя лична употреба.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Двете страни декларират, че в случай на недействителност на отделни части от тези Общи условия, това няма да предизвика недействителност на целия текст на настоящите Общи условия, а само за съответните отделни недействителни клаузи, като те ще се считат заместени по право от съответните повелителни правила на закона.

22. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат решавани по съдебен ред от компетентните органи.

23. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

24. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя и допълва Общите условия във всеки един момент. Настоящите Общи условия влизат в сила от 06 май 2013г.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. only4phone.com е уебсайт за електронна търговия (интернет магазин) – за продажба на стоки от разстояние.

26. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на задълженията по договора или част от тях обективно невъзможно.

27. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.

28. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

VIII. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

29. Събиране на информация.

Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите покупка без регистрация и/или се отписвате. Събраната информация включва вашите имена, имейл адрес, телефонен номер, адрес и адрес за доставка.

Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

30. Използване на информацията.

Всяка информация, която събираме от вас може да бъде използвана да:

Персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди

Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка

Да се свържем с вас чрез имейл

Да проведем конкурс, промоция или проучване

31. Поверителност при извършване на електронна търговия.

Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на трети страни, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка, например за изпращане на поръчка.

32. Разкриване пред трети страни.

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към трети страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които е трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

33. Защита на информацията.

Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме авангардни методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

Използваме ли бисквитки?

Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират неговите/нейните интереси.

Hяĸoи тpeти cтpaни ĸaтo Fасеbооk и Gооglе+ мoгaт дa paзбepaт, чe виe cтe пoceщaвaли нaшият yeб caйт, aĸo виe имaтe aĸayнти в тeзи coциaлни мpeжи.

Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

34. Отписване.

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

35. Съгласие.

Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.